Energies renovables: el negoci verd

1296

Una de les activitats de l’home amb major repercussió negativa per al planeta és el tema de la generació, transport i ús de l’energia.

És per això que la recerca de solucions per a utilitzar fonts d’energia alternativa s’ha convertit el principal objectiu científic, econòmic, medi ambiental i també polític per evitar en la mesura del possible el problema de l’escalfament global. Aquesta recerca se centra en trobar fonts d’energia renovables que emetin el mínim d’emissions i que a més siguin energies el més sostenibles possibles.

L’energia renovable és aquell tipus d’energia que s’obté de fonts naturals inesgotables, ja que poden regenerar de forma natural.

Per això, davant de les fonts tradicionals, les energies renovables que ens pot proporcionar la naturalesa tenen un impacte pràcticament nul sobre el medi ambient.

A més, les energies renovables contribueixen també a disminuir la dependència d’un país dels subministraments de l’exterior i afavoreixen fins i tot el desenvolupament tecnològic i la creació de llocs de treball.

Actualment existeixen diferents fonts d’energia renovables segons els recursos naturals que s’utilitzin per a la generació d’energia:
• Biocombustibles
• Biomassa
• Eòlica
• Geotèrmica
• Hidràulica
• Solar
• undimotriu i mareomotriu

Des de fa uns anys, les inversions en aquest sector són força elevades en alguns països. És, sens dubte, el sector de les fonts d’energia renovables una de les millors oportunitats de negoci actualment, ja que en poc temps es convertiran en imprescindibles quan a causa de l’escalfament del planeta comenci a preocupar seriosament a tota la humanitat.

Per tant, si parlem de negocis veritablement rendibles en el futur no podem ignorar les energies renovables i més concretament l’energia solar.

L’energia solar tèrmica podem dir que consisteix a aprofitar l’energia procedent del sol per després transferir-la a un mitjà portador de calor com pot ser l’aigua o l’aire.

L’energia solar pot oferir grans possibilitats de negoci tant a particulars com a petites o mitjanes empreses.

El negoci de l’energia solar consisteix a recollir de forma adequada l’energia per poder obtenir calor i electricitat per després vendre a les empreses elèctriques l’energia que produïm.

Hi ha diverses formes de participar en aquest negoci de l’energia solar. Algunes d’elles poden ser:
• Venda d’energia solar
• Hortes solars
• Distribuir panells solars
• Gestió de projectes d’eficiència energètica basades en energies alternatives
• Desenvolupament d’iniciatives d’integració de fonts renovables en processos industrials

Una altra forma d’energia renovable que actualment es troba entre les principals més rendibles és la biomassa. La biomassa és el conjunt de materials orgànics d’origen vegetal o animal i dels materials que procedeixin de la seva transformació natural o artificial, de manera que puguin generar algun aprofitament energètic.

La forma d’obtenir energia a partir d’aquesta es pot aconseguir indirectament mitjançant la seva transformació en productes industrials o, directament, utilitzant-la com a combustible.Comments are closed.