Com registrar una patent

1406

como registrar una patente

Patentar és un mecanisme per protegir la propietat d’un invent. La definició de patent segons l’Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM) és la següent:

Una patent és un títol que reconeix el dret a explotar en exclusiva la invenció patentada, amb la qual cosa s’impedeix que d’altres la fabriquin, venguin o la facin servir sense el consentiment del titular. Com a contrapartida, la patent es posa a disposició del públic per al coneixement general.
El dret que una patent atorga no és tant el de la fabricació, l’oferiment al mercat i la utilització de l’objecte de la patent, que sempre té i pot exercitar el titular, sinó, sobretot i singularment, «el dret d’excloure els altres» de la fabricació, la utilització o la introducció del producte o el procediment patentat al mercat.
La patent pot referir-se a un procediment nou, un aparell nou, un producte nou o un perfeccionament o una millora d’aquests.
La durada de la patent és de vint anys a comptar de la data de presentació de la sol·licitud. Per mantenir-la en vigor cal pagar taxes anuals a partir del moment de concessió.

És important conèixer que la patent té una durada limitada en el temps i que no es pot patentar tot. També cal indicar que el procés de registrar una patent és complex i molt tècnic, per la qual cosa es recomana comptar amb experts i professionals de patents que ens ajudin a dur-ho a terme. El procés de registre pot durar entre tres i quatre anys. Es recomana formular-se un seguit de preguntes abans de sol·licitar el registre d’una patent:

– Realment es necessita la patent?
– S’ha estudiat el cost total de la patent?
– És el moment de sol·licitar una patent?
– La vostra invenció té un cicle de vida del producte curt?
– Qui pagarà per fer valer la patent?
– La patent té prou força per resistir una impugnació?

Les fases del registre d’una patent a l’OEPM són les següents:

Fase 1. Començament del procés

La documentació que s’ha de presentar davant l’OEPM és la següent:

– Sol·licitud de patent
– Dades del sol·licitant
– Descripció de la invenció
– Reivindicacions
– Plans (si escau)
– Resum

En aquesta fase del procés cal pagar una taxa. És recomanable que un advocat de patents gestioni tot el procés. El cost de l’advocat és independent de les taxes que cobra l’OEPM.

Fase 2. Data de presentació i examen previ

Si la documentació sembla estar en regla, es duu a terme un examen per comprovar que tot sigui correcte i es fa un examen inicial. A partir d’aquest moment es poden sol·licitar patents a altres països.

Fase 3. Cerca

S’elabora un informe de cerca, en el qual es relacionen i s’inclouen còpies de tots els documents sobre l’estat anterior de la tècnica que hagi trobat un examinador amb experiència i que s’hagin considerat rellevants per a la invenció.

Fase 4. Publicació

La sol·licitud es publica al cap de divuit mesos de la data de presentació. Aquesta sol·licitud s’ha de publicar també a les bases de dades accessibles per a tercers arreu del món.
Des d’aleshores, es disposa de sis mesos més per prendre dues decisions:

– Voleu tirar endavant la sol·licitud? En cas afirmatiu, se sol·licitarà un examen més detallat (l’anomenat «examen de fons»).
– Quins països voleu incloure («designar») en la protecció de la patent? En aquest cas s’han de pagar unes taxes.
Una vegada concedida la patent, hi ha la possibilitat de reclamar danys per infraccions que tinguin l’origen en la data de publicació de la sol·licitud.

Fase 5. Examen de fons

Si se sol·licita un examen de fons, l’Oficina Espanyola de Patents i Marques haurà de decidir si la vostra invenció i la vostra sol·licitud compleixen els requisits del Conveni de la Patent Europea (CPE). Amb freqüència, aquesta fase suposa un diàleg entre els examinadors i el vostre advocat de patents, que pot tenir com a resultat redactar novament les parts fonamentals de la vostra sol·licitud. Un advocat de patents defensarà la sol·licitud, i aquesta és una raó més per la qual resulta essencial disposar de representació professional.

Fase 6. Decisió sobre la concessió de la patent

Si els examinadors decideixen concedir la patent, i s’han pagat tots els honoraris i s’han presentat totes les traduccions de les reivindicacions, la decisió es publica al Butlletí Europeu de Patents. La decisió favorable a la concessió té efectes des de la data que es publica.

Fase 7. Validació

En aquesta fase cal formar un «feix» de patents nacionals individuals. Un cop publicada la decisió de l’OEPM de concedir la patent, s’ha de validar en cadascun dels estats designats en un termini determinat. En cas que no sigui així, la patent pot no ser exigible en un estat determinat.

Fase 8. Oposició

Una patent concedida pot ser objecte d’oposició de tercers, en general els competidors del sol·licitant, si consideren que no s’havia d’haver concedit. Des que la concessió es publica al Butlletí Europeu de Patents, es disposa de nou mesos per presentar notificacions d’oposició.

Fase 9. Recurs

Totes les decisions de l’Oficina Espanyola de Patents i Marques són susceptibles de recurs.Comments are closed.