Oportunitats de negoci amb la certificació energètica d’edificis

1307

Des del passat 1 de juny de 2013, els habitatges en venda o lloguer han de disposar d’un certificat d’eficiència energètica. Si no és així, els propietaris poden ser multats.

Aquest certificat ha d’especificar mitjançant una escala de set lletres, de la A a la G, el nivell d’emissions de CO2 en comparació amb les dimensions de l’edifici. D’aquesta manera, es pretén que el comprador o el llogater puguin valorar i comparar l’eficiència energètica com un factor afegit per a la presa de decisions de compra o lloguer.
En què consisteix l’eficiència energètica?

En un edifici, l’eficiència energètica es calcula mesurant l’energia consumida tots els anys en condicions normals d’ús i ocupació. Per a això es tenen en compte tots els serveis utilitzats de manera habitual, com poden ser la calefacció, la refrigeració, la ventilació, la producció d’aigua calenta sanitària i la il•luminació, per tal de mantenir les condicions de confort tèrmic i lumínic i les seves necessitats d’aigua calenta sanitària i qualitat d’aire interior.

Quins edificis s’han de certificar?

De forma general, tots els immobles disponibles per a la venda o lloguer. La normativa inclou algunes excepcions pel que fa als edificis que han de sol•licitar el certificat, encara que la major part no són representatius de l’actual parc d’habitatges.

On es pot sol•licitar un certificat energètic?

A l’hora de demanar un certificat energètic haurà d’acudir als tècnics en possessió de titulació habilitant (arquitectes o enginyers). Tenint el propietari total llibertat per triar.

Per què és una oportunitat de negoci la certificació energètica?

Resulta curiós enmig d’aquesta crisi poder trobar una oportunitat laboral, i resulta molt més cridaner si aquesta oportunitat prové del sector de la construcció, el més castigat per la crisi.

Aquesta oportunitat de negoci neix amb el naixement de la professió de tècnic certificador d’immobles, que sorgeix a partir de l’aprovació del Reial Decret de Certificació Energètica d’Edificis Existents. Aquest es tracta d’un nou dret del consumidor.

Aquest certificat l’ha de fer un tècnic autoritzat, un aparellador, arquitecte o enginyer, qui ha d’examinar la casa: des de les finestres a la calefacció, passant per la refrigeració o la producció d’aigua calenta.

A més de certificat es podria incorporar recomanacions per millorar l’eficiència energètica de l’edifici examinat. En aquest cas es proporcionaria al client els seus consums actuals, reals, perquè pugui comparar-los amb els que tindria després d’aplicar les recomanacions que es donen i calcular l’estalvi que li suposaria invertir a aplicar aquestes recomanacions.

Proposta de model de negoci per prestar aquest servei:

• Proposta de valor: implantar recomanacions.
• Clients: comunitats de propietaris, particulars, empreses.
• Formes d’ingrés: preu fix pel certificat i recomanacions, cobrar la implantació de les recomanacions amb un percentatge de l’estalvi de consums previst, o una combinació dels dos anteriors.Comments are closed.